14. Ek Protokol

İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMAYA DAİR
SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ
DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 14 NO’LU PROTOKOL

Strazburg, 13.V.2004
Giriş
             4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye ("Sözleşme") Ek bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,
             3 ve 4 Kasım 2000 tarihlerinde Roma’da toplanan İnsan Hakları Avrupa Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen 1 sayılı Karar ve Bildiriyi dikkate alarak;
             Bakanlar Komitesi’nin 8 Kasım 2001, 7 Kasım 2002 ve 15 Mayıs 2003 tarihlerinde yapılan 109, 111 ve 112. oturumlarında kabul edilen Bildirileri dikkate alarak;
             Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi tarafından 28 Nisan 2004 tarihinde kabul edilen 251 (2004) sayılı Görüşü dikkate alarak;
             Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş yükünün sürekli artması karşısında, uzun dönemde denetim sisteminin etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için Sözleşme’nin belirli hükümlerinin acilen değiştirilmesi ihtiyacını gözönünde bulundurarak;
             Özellikle, Mahkeme’nin Avrupa’da insan haklarının korunması alanındaki üstün rolünü  devam ettirebilmesinin sağlanması gereksinimini gözönünde bulundurarak,
             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
             Madde 1
             Sözleşme’nin 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası kaldırılmıştır.
             Madde 2
             Sözleşme’nin 23’üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             "Madde 23- Görev süreleri ve görevden alınma
             1- Yargıçlar dokuz yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir.
             2- Yargıçların görev süreleri 70 yaşında sona erer.
             3- Yargıçlar, yerlerine başkası seçilinceye kadar görevlerini sürdürürler. Yerlerine başkası seçildikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya devam ederler.
             4- Hiçbir yargıç, diğer yargıçlar tarafından gerekli koşulları yerine getirmediğine üçte iki çoğunluk ile karar verilmedikçe, görevden alınamaz."
             Madde 3
             Sözleşme’nin 24’üncü maddesi kaldırılmıştır.
             Madde 4
             Sözleşme’nin 25’inci maddesi, Madde 24 olmuştur ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             "Madde 24- Yazı İşleri Birimi ve Raportörler
             1- Mahkeme’de, görevleri ve kuruluşu Mahkeme içtüzüğünde belirlenen bir Yazı İşleri Müdürlüğü bulunur.
             2- Tek yargıç düzeninde kurulduğunda Mahkeme’ye, Mahkeme Başkanı’nın yetkisi altında görev yapan raportörler tarafından yardım edilir. Raportörler Mahkeme’nin Yazı İşleri’nin bir parçasını oluşturur."
             Madde 5
             Sözleşme’nin 26’ncı maddesi, Madde 25 (Mahkemenin Genel Kurul halinde toplanması) olmuştur ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             1- (d) bendinin sonundaki virgül, noktalı virgül ile değiştirilmiştir ve "ve" kelimesi kaldırılmıştır.
             2- (e) bendinin sonundaki nokta, noktalı virgülle değiştirilmiştir.
             3- Aşağıdaki gibi yeni bir (f) bendi eklenmiştir:
             "f  26. maddenin 2. fıkrası uyarınca talepte bulunmak."
             Madde 6
             Sözleşme’nin 27’nci maddesi, Madde 26 olmuştur ve metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             "Madde 26- Tek yargıçlı düzen, komiteler, Daireler ve Büyük Daire
             1- Mahkeme, önüne gelen davaları incelemek üzere tek yargıçlı düzen, üç yargıçlı komiteler, yedi yargıçlı Daire’ler veonyedi yargıçlı Büyük Daire halinde toplanır. Mahkeme’nin Daireleri, belirli bir süre için komiteleri oluşturur.
             2- Mahkeme Genel Kurulu’nun talep etmesi üzerine, Bakanlar Komitesi oybirliğiyle alınan karar ile ve belirli bir süre için Dairelerdeki yargıç sayısını beşe düşürebilir.
             3- Tek yargıç düzeni oluşturulduğunda, yargıç seçilmiş bulunduğu Yüksek Akit Devlet ile ilgili başvuruları inceleyemez.
             4- Başvuruya konu olan Yüksek Akit Devlet adına seçilmiş yargıç, Daire ve Büyük Daire’de  re’sen yer alır; bu yargıcın yokluğunda veya katılması mümkün olmayan durumlarda, anılan devletin önceden sunacağı listeden Mahkeme Başkanınca seçilen bir kişi yargıç sıfatıyla yer alır.
             5- Büyük Daire’de, ayrıca Mahkeme Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Mahkeme İçtüzüğüne göre seçilecek diğer yargıçlardan bulunur. Bir başvuru 43’üncü madde uyarınca Büyük Daire’ye sevk edildiğinde, Daire Başkanı ve ilgili Yüksek Akit Taraf adına seçilmiş yargıç haricinde, bu kararı vermiş olan Daire yargıçları Büyük Daire’de yer alamazlar."
             Madde 7
             Yeni  26. maddeden sonra, Sözleşme’ye yeni bir madde olarak 27. madde eklenmiştir:
             "Madde 27- Tek yargıçların yetkileri
             1- Yeniden incelemeye gerek olmaksızın karar alınabilecek hallerde, tek yargıç, 34’üncü maddeye uygun olarak Mahkeme’ye iletilen bir başvuruyu kabuledilemez bulabilir veya kayıttan düşürebilir.
             2- Tek yargıcın vereceği karar kesindir.
             3- Tek yargıç bir başvuru hakkında kabuledilmezlik kararı vermez veya başvurunun kayıttan düşürülmesine hükmetmezse, başvuruyu incelenmesi için bir komiteye veya bir Daire’ye iletir."
             Madde 8
             Sözleşme’nin 28’inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             "Madde 28- Komitelerin yetkileri
             1- Madde 34’e uygun olarak yapılan bir başvuru hakkında bir komite oybirliğiyle,
             a. yeniden incelemeye gerek olmaksızın karar alınabilecek hallerde başvuruyu kabuledilemez bulabilir veya kayıttan düşürebilir: veya
             b. davanın temelini teşkil eden sorun, Sözleşme veya Protokollerinin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olup, zaten Mahkeme’nin yerleşmiş içtihadına ilişkin ise, davayı kabuledilebilir bulabilir ve aynı anda davanın esasına ilişkin karar verebilir.
             2- 1. fıkrada değinilen karar ve hükümler kesindir.
             3- İlgili Yüksek Akit Taraf adına seçilmiş yargıç komite üyesi değilse, komite, ilgili Taraf’ın 1.b bendinde bahsedilen usulün uygulanmasına itiraz etmesi durumu dahil olmak üzere ilgili tüm unsurları göz önüne alarak, davanın her aşamasında o yargıcı, komitenin üyelerinden birinin yerine geçmeye davet edebilir."
             Madde 9
             Sözleşme’nin 29’uncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             1- 1. fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "27 veya 28’inci madde uyarınca karar alınmadığı veya 28’inci madde kapsamında hüküm verilmediği takdirde, bir Daire, 34’üncü madde uyarınca yapılan bireysel başvuruların kabuledilebilirliği ve esası hakkında karar verir. Kabuledilebilirliğe ilişkin karar ayrı olarak da alınabilir."
             2- 2. fıkranın sonuna aşağıdaki şekilde yeni bir cümle eklenmiştir: "Mahkeme’nin istisnai durumlarda aksi yönde aldığı kararlar hariç, kabuledilebilirliğe ilişkin karar ayrı olarak verilir."
             3- 3. fıkra kaldırılmıştır.
             Madde 10
             Sözleşme’nin 31. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             1- (a) bendinin sonundaki "ve" kelimesi kaldırılmıştır.
             2- (b) bendi (c) bendi olmuştur ve aşağıdaki şekilde yeni (b) bendi eklenmiştir:
             "b  46. maddenin 4. fıkrasına uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından Mahkeme’ye  gönderilen meseleler hakkında karar verir; ve"
             Madde 11
             Sözleşme’nin 32. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             1- a bendinin sonuna bir virgül ve 34 rakamından sonra 46 rakamı eklenmiştir.
             Madde 12
             Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             "3 Mahkeme 34. maddeye uygun olarak iletilen bireysel başvuruyu aşağıdaki hallerde kabuledilemez bulur:
             a. başvurunun Sözleşme veya ilgili Protokol hükümleri dışında kalması, açıkça dayanaktan yoksun olması veya bireysel başvuru hakkının suiistimali mahiyetinde olması, veya;
             b. Sözleşme ve Protokollerde belirtilen insan haklarına saygı ilkesi gereğince başvurunun esası hakkında incelemeye gerek bulunması ve başvuruya konu olayın iç hukuk mahkemesince yeterince incelenmemiş olması durumları hariç olmak üzere, başvuranın önemli mağduriyetinin bulunmaması."
             Madde 13
             Sözleşme’nin 36. maddesine aşağıdaki yeni 3. fıkra eklenmiştir:
             "3 Bir Daire veya Büyük Daire’de görülen tüm davalar hakkında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri yazılı görüş verebilir ve duruşmalara katılabilir."
             Madde 14
             Sözleşme’nin 38. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             "Madde 38- Davanın incelenmesi
             Mahkeme, başvuruyu tarafların temsilcileriyle birlikte inceler ve gerekirse, ilgili Yüksek Akit Tarafların, etkin olarak yürütülmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlayacakları bir soruşturma yapar."
             Madde 15
             Sözleşme’nin 39. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             "Madde 39- Dostane çözümler
             1- Başvurunun herhangi bir aşamasında Mahkeme, işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı esasından hareketle, davanın dostane çözüm ile sonuçlandırılması için ilgili taraflara hizmet sunabilir.
             2- 1. fıkra hükümlerine göre yürütülen işlemler gizlidir.
             3- Dostane çözüme varılırsa, Mahkeme olaylarla ve varılan çözümle sınırlı kısa bir açıklamayı içeren bir karar vasıtası ile başvuruyu kayıttan düşürür.
             4- Bu karar, kararda belirtilen dostane çözüm şartlarının icrasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne iletilir.
             Madde 16
             Sözleşme’nin 46. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             "Madde 46- Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması
             1- Yüksek Akit Taraflar taraf oldukları her davada Mahkeme’nin kesin kararlarına uymayı yükümlenirler.
             2- Mahkeme’nin kesin kararı, kararın icrasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne iletilir.
             3- Bakanlar Komitesi kesin kararın icrasının denetlenmesinin kararın yorumlanmasına dair bir mesele tarafından engellendiği görüşünde ise, konuyu yorum meselesi hakkında bir hüküm vermesi için Mahkeme’ye gönderebilir. Gönderme kararının Komite’ye katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oy çoğunluğuyla verilmesi gerekir.
             4- Bakanlar Komitesi bir Yüksek Akit Taraf’ın, taraf olduğu davada verilen kesin karara uymayı reddettiği görüşünde ise, ilgili tarafa resmi bir ihbar tebliğ ettikten sonra ve Komite’ye katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oyçokluğuyla aldıkları kararla, ilgili tarafın 1. fıkrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği meselesini Mahkeme’ye intikal ettirebilir.
             5- Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini tespit ederse, alınacak önlemleri değerlendirmesi için davayı Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Mahkeme 1. fıkra ihlal edilmediğini tespit ederse, davayı davanın incelenmesini bitirecek olan Bakanlar Komitesi’ne gönderir.
             Madde 17
             Sözleşme’nin 59. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
             1-  Aşağıdaki gibi yeni bir 2. fıkra eklenmiştir:
             2-  "Avrupa Birliği bu Sözleşme’ye katılabilir."
             2- 2, 3 ve 4. fıkralar sırasıyla 3, 4 ve 5. fıkralar olmuştur.
             Son ve geçici hükümler
             Madde 18
             1- Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Bu devletler Sözleşme ile bağlanmaya ilişkin onaylarını aşağıdaki şekillerde ifade edebilirler:
             a. onay, kabul veya uygun bulma koşuluna bağlı olmaksızın atılan imza;
             veya
             b. onay, kabul veya uygun bulma koşuluna bağlı olarak atılan ve sonrasında onay, kabul ve uygun bulma işlemlerinin yapıldığı imza.
             2- Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilir.
             Madde 19
             Bu Protokol, 18. madde hükümleri uyarınca, Sözleşme’nin tüm Taraflarının Protokol ile bağlanma rızalarını bildirdikleri tarihten sonra başlayan üç aylık sürenin hitamını takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girer.
             Madde 20
             Bu Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülmekte olan bütün başvurular ile icrası Bakanlar Komitesi tarafından denetlenen bütün kararlara uygulanır.
             Bu Protokol’ün 12. maddesi ile Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. b bendine eklenen yeni kabuledilebilirlik koşulu, Protokol’ün yürürlüğe girmesinden önce kabuledilebilir bulunmuş olan başvurulara uygulanmaz. Bu Protokol’ün yürürlüğe girmesini müteakip iki yıl boyunca, yeni kabuledilebilirlik koşulu sadece Mahkeme’nin Daireleri ve Büyük Dairesi tarafından uygulanabilir.
             Madde 21
             Bu Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihte görevlerinin birinci döneminde olan yargıçların görev süreleri kendiliğinden toplam dokuz yılı tamamlayacak şekilde uzatılır. Diğer yargıçlar, kendiliğinden iki yıl süreyle uzatılan görev sürelerini tamamlarlar.
             Madde 22
             Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:
             a. her imza,
             b. her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini,
             c. bu Protokol’ün, 19. madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini, ve
             d. bu Protokol’e ilişkin başka herhangi bir işlem, bildirim ve yazışmayı,
             Avrupa Konseyi üyesi Devletlere bildirir.
             Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzası bulunan ve usulünce yetkili kılınmış temsilciler bu Protokolü imzalamışlardır.
             2004 Mayısının 13’üncü günü, Strasbourg’da, Avrupa Konseyi Arşivinde muhafaza edilmek ve  her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca tek bir nüsha halinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tasdikli suretleri Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin her birine gönderecektir.

Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca dillerdeki metinleri 8/8/2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 Numaralı Ek Protokol

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile Bu Sözleşme'ye Ek Birinci Protokol'de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan

Protokol No. 4

Strazburg, 16.IX.1963

Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,
Roma'da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin (aşağıda "Sözleşme" diye anılmıştır) birinci bölümünde ve 20 Mart 1952 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Sözleşme'ye Ek Birinci Protokol’ün 1, 2 ve 3. maddelerinde tanınmış bulunanlardan başka bazı hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 1 Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı
www.aihmbasvururehberi.com
Hiç kimse, yalnızca akdî ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü
www.aihmbasvururehberi.com
1. Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada serbestçe dolaşma ve ikametgahını seçebilme hakkına sahiptir.
www.aihmbasvururehberi.com
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir.
www.aihmbasvururehberi.com
3. Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir.
www.aihmbasvururehberi.com
4. Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan haklar, belli yerlerde, yasayla konmuş ve demokratik bir toplumda kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara tabi tutulabilir.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 3 Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı
www.aihmbasvururehberi.com
1. Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır dışı edilemez.
www.aihmbasvururehberi.com
2. Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 4 Yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı
www.aihmbasvururehberi.com
Yabancıların toplu olarak sınır dışı edilmesi yasaktır.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 5 Ülkesel uygulama
www.aihmbasvururehberi.com
1. Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol'ün imzalanması veya onaylanması sırasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağını taahhüt ettiğini açıklayabilir.
www.aihmbasvururehberi.com
2. Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle, daha önceki beyanlarının koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu tür herhangi bir ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir.
www.aihmbasvururehberi.com
3. Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme'nin 56. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır.
www.aihmbasvururehberi.com
4. Onaylama veya kabul sonucunda bu Protokol'ün uygulandığı herhangi bir devletin ülkesi ve bu madde uyarınca sözü geçen devlet tarafından yapılmış bildirime göre bu Protokol'ün uygulandığı ülkelerin her biri, 2. ve 3. maddelerde sözü edilen devlet ülkesi deyimi bakımından ayrı ayrı ülkeler olarak kabul edilir.
www.aihmbasvururehberi.com
5. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, sonradan her zaman bu beyanın ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahkeme’nin, işbu Protokol’ün 1, 2, 3 ve 4. maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dışı her kuruluştan veya her kişi grubundan Sözleşme’nin 34. maddesi uyarınca başvuruları alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 6 Sözleşme ile bağlantı
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün 1'den 5'e kadar olan maddelerini Sözleşme'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme'nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 7 İmza ve onay
www.aihmbasvururehberi.com
1. Bu Protokol, Sözleşme'yi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra onaylanacaktır. Protokol beş onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacı devletler bakımından Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
www.aihmbasvururehberi.com
2. Onaylama belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilecek, o da onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelere bildirecektir.
www.aihmbasvururehberi.com
Bu Protokol, imza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 16 Eylül 1963'te Strazburg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
www.aihmbasvururehberi.com

1 numaralı Ek Protokol

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye
Ek Protokol No.1
Paris, 20.III.1952

Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Roma'da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme'nin (aşağıda "Sözleşme" diye anılmıştır) birinci bölümünde belirtilenler dışında bazı hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak,
www.aihmbasvururehberi.com
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 1 Mülkiyetin korunması
Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 2 Eğitim hakkı
Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 3 Serbest seçim hakkı
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 4 Ülkesel uygulama
Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Protokol'ün imzası veya onaylanması sırasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne ölçüde uygulanacağını taahhüt ettiğini açıklayabilir.
www.aihmbasvururehberi.com
Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle daha önceki beyanlarının koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu tür herhangi bir ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir.
www.aihmbasvururehberi.com
Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme'nin 56. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 5 Sözleşme ile bağlantı
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokol’ün 1, 2, 3 ve 4. maddelerini Sözleşme'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme'nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.
www.aihmbasvururehberi.com
Madde 6 İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme'yi imza eden Avrupa Konseyi Üyeleri'nin imzalarına açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra onaylanacaktır. Protokol ön onaylama belgesinin verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacı devletler bakımından Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
www.aihmbasvururehberi.com
Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilecek, o da onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelerine bildirecektir.
www.aihmbasvururehberi.com
Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 20 Mart 1952'de Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.
www.aihmbasvururehberi.com

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;

http://www.aihmbasvururehberi.com/
İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

Madde 1- 

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 2-
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.ht
tp://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 3-
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4-

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 5-
Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 6-
Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.h
ttp://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 7-
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 8- 
Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 9- 
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.h
ttp://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 10- 
Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 11-
1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.


2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
htt
p://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 12- 
Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır. http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 13-
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
h
ttp://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 14-
1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 15-
1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 16-
1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.
2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.
3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.
 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 17-
1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 18- 
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 19- 
Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 20-
1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.
2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
http://www.aihmbasvururehberi.com/

Madde 21-
1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.
3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 22- 
Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 23-
1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 24- 
Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır. 
http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 25-
1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.
http://www.aihmbasvururehberi.com/

Madde 26-
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.h
ttp://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 27-
1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.
2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
http://www.aihmbasvururehberi.com/

Madde 28- 
Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.http://www.aihmbasvururehberi.com/

Madde 29-
1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.
2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.
3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

 http://www.aihmbasvururehberi.com/
Madde 30- 
Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.
  http://www.aihmbasvururehberi.com/

AİHS Metni

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.

İnsan hakları ile ilgili diğer uluslararası sözleşmelere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru Formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurular, Mahkeme tarafından belirlenmiş bir formun doldurulması ile gerçekleştirilir. Bu form dışında bir dilekçe ile başvurmanız durumunda AİHM tarafından size resmi başvuru formu iletilecek ve başvurunuzun bu forma belirtilen formata uygun olarak yapılması istenecektir. Zaman kaybına neden olabilecek bu durumla karşılaşmamak için başvurularınızı bu formu kullanarak yapmanız gerekmektedir.

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Nasıl Başvurulur?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ulusal bir mahkeme olmadığı için, AİHM'e yapılacak başvurular da yerel mahkemelerde dava açmaktan oldukça farklıdır.  

AİHM'e herhangi bir dava dilekçesi ile başvurmanız mümkün değildir. Mahkemenin belirlediği formu (başvuru formu örneği için buraya tıklayınız) doldurmanız, varsa avukatınız için bir yetki  belgesi düzenlemeniz (yetki belgesi örneği için buraya tıklayınız) ve doldurduğunuz bu formları Mahkeme'nin adresine (tercihen taahhütlü posta ile) göndermeniz gerekmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. Bu yazılı başvurunuz mutlaka AİHM kalemine iletilmelidir. Acil durumlarda faks göndermeniz mümkündür. Ancak faksla yaptığının başvuruyu mutlaka mektupla da göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz olacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yapılan yargılama kural olarak yazılıdır. Yani başvurunuzu yapmak için posta ile yaptığınız başvuru yeterlidir, bizzat Strasbourg'a gitmenize gerek yoktur. AİHM faks numarası ve posta adresi için yan sütunda bulunan AİHM Nerede? sekmesine tıklayınız.